OBCHODNÉ PODMIENKY

Na webových stránkach www.bubbe.sk  je prevádzkovaný internetový obchod, ktorý ponúka na predaj oblečenie.

 Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

Dodávateľ:
Bubbe s.r.o.
Borová 436
02732, Zuberec
Slovensko

IČO: 47571471
DIČ: 20239822147
IČ DPH: SK2023982147 ( podľa § 7 )

Okr. súd BA 1, odd. SRO, vL. č 84389/B

Číslo účtu: 2200866991/8330
Názov banky: Fio banka a.s.
IBAN: SK46 8330 0000 0022 0086 6991
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Telefonický kontakt: +421 948 760 702 

Zákazník:
Akákoľvek fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok www.bubbe.sk

OBJEDNÁVKA

Po odoslaní objednávky zákazníkom bude o jej prijatí informovaný automaticky generovaným mailom. Tento email je považovaný za záväznú objednávku.

Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia.  Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Záväzným potvrdením objednávky zo strany dodávateľa vzniká kúpna zmluva. Na jej základe je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu a od tohto okamihu sa na zákazníka vzťahujú tieto obchodné podmienky.

CENY

Ceny sú uvedené  s DPH a sú konečné. Celková cena objednávky je súčtom cien tovaru a poštovného.  Časovo obmedzené zľavy sú platné do dátumu uvedeného v detailoch  (vrátane) alebo do vypredania zásob. Zľavy, ktoré poskytujeme so spolupracujúcimi tretími stranami alebo časovo obmedzené zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA/KUPUJÚCEHO

Zákazník má právo stornovať objednávku:

  Telefonicky na 0948 760 702

   E-mailom na infozav inacwww.bubbe.sk

Pri storne objednávky zákazník uvedie číslo objednávky.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, keď nebolo možné záväzne overiť objednávku (chybne uvedené kontakty) .

Taktiež, ak v lehote do 14 kalendárnych dní od objednania, nebola objednávka vyplatená, ak si zákazník vybral platbu prevodom na účet.

V prípade,  že ponúkaný tovar je nedostupný alebo sa zmenila jeho cena,  bude predávajúci bezodkladne zákazníka informovať, aby sa mohli dohodnúť na ďalšom postupe.

POSTUP V PRÍPADE STORNA OBJEDNÁVKY

Vzhľadom na to, že v prípade storna objednávky sa zmluva od počiatku ruší, vráti predávajúci kupujúcemu všetky prijaté plnenia.

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník môže tovar vrátiť späť predajcovi:

    do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky, v neporušenom a v nepoužitom stave

   s kompletným obalom

   spolu so sprievodným listom - odstúpením od zmluvy, kde nemusí byť uvedený dôvod vrátenia tovaru, (ale ak napíšete aj dôvod, pomôžete nám skvalitniť naše služby). 

Predávajúci vtedy vráti už zaplatenú kúpnu cenu zákazníkovi.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu formou peňažnej poukážky alebo na účet do 14 dní od fyzického prijatia tovaru.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu  v inom ako neporušenom stave,  je zákazníkovi z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru.  

REKLAMÁCIE

Prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie o reklamácii voči dopravnej službe, aby ste vedeli, ako treba postupovať pri preberaní poškodenej zásielky a aby sme my mohli uplatniť reklamáciu voči prepravcovi.

Akonáhle vykonáte prvé kroky, neodkladne nás kontaktujte, aby sme mohli služby reklamovať.

Doručenie formou INTIME, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

Závady tovaru

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Tie je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za poškodenia spôsobené prepravcom dodávateľ neručí. Ale ak pri preprave dôjde k poškodeniu tovaru a budete mať o tom spísaný škodový protokol s prepravcom, ktorý nám pošlete spolu s poškodeným tovarom, my Vám obratom pošleme zdarma náhradné kusy tovaru, aby ste nemuseli čakať na vyriešenie reklamácie voči prepravcovi.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu na adresu predávajúceho. Balík musí byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo resp. e-mailovú adresu.).

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na: výmenu chybného tovaru za bezchybný,  poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy (podľa dohody predávajúceho a kupujúceho). V tomto prípade má zákazník právo na primeranú náhradu poštovného, ktoré však musí vydokladovať.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky.